Gebruikersovereenkomst

Bedrijven voor Elkaar B.V. (verder te noemen: BvE) is een aanbieder van online dienstverlening, gevestigd aan het adres De Wetering 117 te (4906 CT) Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63816032.


Wanneer je de online en/of mobiele diensten en websites van BvE opent en/of gebruikt en/of software die door of namens BvE wordt verstrekt op of in verband met onze diensten of websites (gezamenlijk de “Site”), met inbegrip van alle hiermee samenhangende producten, diensten en advertenties, verklaar je dat je (a) deze overeenkomst hebt gelezen en begrepen en (b) dat je daarmee akkoord gaat.

De gebruiker, kan in deze overeenkomst -die na acceptatie tot stand komt- ook aangeduid worden, afhankelijk van de gekozen dienst(en), als inlener of uitlener.

Inleidende bepaling

 • Middels onze rubriek "Goed om te weten" informeren wij u over recente ontwikkelingen die van belang zijn om onze dienstverlening goed te kunnen gebruiken. Wij gaan ervanuit dat u deze rubriek leest en onze aanwijzingen goed opvolgt.
 • BvE wil een online platform zijn voor collegiale inleen en uitleen. BvE heeft de visie dat flexibilisering van arbeid op een betere manier vormgegeven kan worden, waarbij samenwerkende werkgevers een economisch sterkere positie beogen, maar waarbij daarnaast werknemers hun eigen kansen op baanzekerheid en employability verhogen. Onze macro-economische missie is MKB-bedrijven economisch te versterken, het vertrouwen in de arbeidsmarkt -ondanks de behoefte bij werkgevers aan flexibiliteit - te verhogen, het kennis- en ervaringsniveau van professionals te verbeteren waardoor de concurrentiepositie van het Nederlands MKB bedrijf internationaal wordt verstevigd.
 • Alle (intellectuele eigendoms-)rechten en de Uniform Resource Locator (URL), gerelateerd aan Bedrijvenvoorelkaar.nl, eigendom van BvE zijn en blijven.
 • Alle gebruikers kunnen middels persoonlijke inloggegevens toegang krijgen tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl, via welk gedeelte van de website de gebruikers met elkaar in contact kunnen komen teneinde te bezien of zij gebruik kunnen maken van elkaars personeel;
 • BvE wil uitsluitend bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ondernemers of ondernemingen toe– niet zijnde uitzendbureaus, detacheringsbedrijven en/of payrollondernemingen – toegang verlenen tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl. De gebruiker verklaart met acceptatie van deze overeenkomst rechtsgeldig te handelen namens de onderneming waarvoor de BvE-diensten worden ingezet of rechtsgeldig als ondernemer te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in die hoedanigheid de BvE diensten in te zetten, alsmede dat zijn of haar (bedrijfs)activiteiten niet bestaan uit het voeren van een uitzendbureau, niet bestaan uit het uitvoeren van detachterings- en/of payrollactiviteiten, alsmede dat zij niet soortgelijke activiteiten verricht;
 • BvE verplicht de gebruiker nimmer om in contact te treden met andere door BvE tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl toegelaten gebruikers. Voorts bestaat er voor de gebruiker geen enkele verplichting om persoonsgegevens (van haar personeel) in te voeren en/of uit te wisselen. Een en ander gebeurt derhalve volledig op vrijwillige basis en op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker;
 • BvE is nimmer partij bij eventueel door de gebruiker te sluiten overeenkomsten met één of meerdere andere door BvE tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl toegelaten partijen;
 • BvE is nimmer verantwoordelijk voor de juistheid van de door de gebruiker en/of andere partijen ingevoerde en/of uitgewisselde en/of verstrekte en/of (anderszins) verwerkte (persoons)gegevens. BvE verstrekt ter zake geen enkele garantie.

Toegang, gebruik en aansprakelijkheden

 • Na acceptatie van de gebruikersovereenkomst kan een 'pennyproof' nodig zijn. Dit is een initiële controletransactie door middel van de betaling van 1 cent, althans een zo klein mogelijke betaling, ten laste van de bankrekening van de ondernemer/onderneming die de gebruiker rechtsgeldig vertegenwoordigd om de gebruiker te verifiëren en te controleren of alles naar behoren werkt. Na deze 'pennyproof" of eventueel na inschrijving, ontvangt de gebruiker toegang tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl, via welk gedeelte gebruiker in contact kan treden met andere door BvE tot dit gedeelte toegelaten gebruikers en via welk gedeelte gebruiker gegevens ter zake en/of beschrijvingen van haar personeel kan invoeren en achterlaten – dit laatste al dan niet met de intentie om haar betreffende personeel één of meerdere keren (betaald) ter beschikking te stellen aan andere partijen.
 • BvE verleent gebruikers toegang tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl, en spant zich in de beschikbare capaciteit bij de gebruikers/uitleners zo goed mogelijke in zicht te brengen voor de gebruikers/inleners.
 • BvE is nimmer partij bij eventueel tussen de gebruiker/uitlener en/of de gebruiker/inlener gesloten en/of te sluiten overeenkomsten, welke overeenkomsten al dan niet middels de website bedrijvenvoorelkaar.nl tot stand zijn gekomen.
 • Indien de gebruiker, dan wel zijn (voormalig) personeel, tijdens de duur van onderhavige overeenkomst en/of na beëindiging van onderhavige overeenkomst, wordt benaderd door derden, waaronder andere partijen aan wie toegang is verleend tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl, heeft BvE hier geen bemoeienissen mee. De gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat zij geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder ook de rechten van andere gebruikers of ook haar/zijn (voormalig) personeel.
 • BvE is nimmer aansprakelijk voor door de gebruiker geleden en/of te lijden schade, welke schade is ontstaan/zal ontstaan ten gevolge van, althans enig verband houdt met het gebruik van (het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van) de website bedrijvenvoorelkaar.nl.
 • BvE is nimmer aansprakelijk voor door de gebruiker geleden en/of te lijden schade, welke schade is ontstaan/zal ontstaan doordat – althans hier enig verband mee houdt - geen gebruik kan worden gemaakt van (het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van) de website bedrijvenvoorelkaar.nl.
 • Alle risico’s met betrekking tot alle door de gebruiker ingevoerde en/of achtergelaten en/of verstrekte en/of ontvangen (persoons)gegevens rusten op gebruiker. De gebruiker vrijwaart BvE voor alle mogelijke schades, waaronder (door derden) op te leggen boetes en door BvE te maken kosten, welke (ook maar enigszins) in verband staan met door gebruiker verwerkte, ingevoerde, achtergelaten, verstrekte, ontvangen en/of anderszins gebruikte (persoons)gegevens, alsmede alle mogelijke schades welke zijn ontstaan/zullen ontstaan ten gevolge van, althans enig verband houden met het gebruik door gebruiker van (het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van) de website bedrijvenvoorelkaar.nl.

Duur van de overeenkomst

 • De gebruikersovereenkomst wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien wij genoodzaakt zijn de gebruikersovereenkomst aan te passen, zullen wij u een nieuwe overeenkomst aanbieden tijdens de inlogprocedure. Na acceptatie kunt u daarna direct weer gebruik maken van onze dienstverlening.
 • Beëindiging van de gebruikersovereenkomst door de gebruiker kan te allen tijde, edoch, de opzegging ontslaat de gebruiker niet van de verplichten die deze is aangegaan met andere gebruikers.
 • BvE kan de gebruikersovereenkomst immer tussentijds opzeggen, waarbij - indien de redelijkheid dit vraagt- BvE een opzegtermijn van één maand in acht zal nemen. BvE kan echter immer tussentijds met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, de overeenkomst opzeggen: indien één of meerdere andere door BvE tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl toegelaten partijen bij BvE klagen over (het gedrag/de handelswijze) van de gebruiker; en/of indien de gebruiker niet (meer) ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel; en/of indien de gebruiker (voortaan) activiteiten verricht die bestaan uit het voeren van een uitzendbureau, bestaan uit het uitvoeren van detachterings- en/of payrollactiviteiten, dan wel bestaan uit soortgelijke activiteiten; en/of indien de gebruiker niet (tijdig) aan haar (betalings-) verplichtingen jegens BvE voldoet; en/of indien de gebruiker inbreuk maakt op rechten van derden, ten gevolge waarvan BvE schade lijdt, althans de mogelijkheid bestaat dat BvE hierdoor schade kan (gaan) lijden, waarbij onder schade uitdrukkelijk ook wordt verstaan reputatieschade; en/of indien ten aanzien van de gebruiker surseance van betaling is aangevraagd en/of de gebruiker in staat van faillissement is verklaard en/of de gebruiker anderszins niet meer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken; en/of indien het BvE, om welke reden dan ook, redelijkerwijs niet meer lukt om de gebruiker toegang te verlenen tot (het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van) de website bedrijvenvoorelkaar.nl; alsmede in alle andere gevallen die een onmiddellijke opzegging, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, zijdens BvE rechtvaardigen; en/of indien de gebruiker niet (meer) voldoet aan de door BvE gestelde vereisten voor toelating.
 • Zodra de gebruikersovereenkomst is beëindigd, krijgt de gebruiker geen toegang meer tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl.

Verschuldigde vergoeding

 • Voor het verkrijgen van toegang tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl, is de gebruiker aan BvE geen vergoeding verschuldigd, behoudens het geringe bedrag gekoppeld aan de eventuele pennyproof, de initiële controletransactie om toegang te krijgen. De gebruiker/inlener is BvE ook geen vergoeding verschuldigd. De gebruiker/uitlener is BvE een transactievergoeding verschuldigd tijdens het acceptatieproces; een percentage van het uurloontotaalbedrag dat de gebruiker/uitlener wenst overeen te komen met een gebruiker/inlener, tenzij anders gecommuniceerd of overeengekomen.
 • De aan BvE verschuldigde vergoeding staat los van het uiteindelijk of nadien blijkende verschuldigde bedrag dat tussen de gebruiker/inlener en de gebruiker/uitlener wordt afgerekend, bijvoorbeeld in geval van 'no show', het (on)aangekondigd en/of (on)verwacht niet verschijnen van de uitgeleende werknemer of bij diens afwezigheid wegens ziekte.
 • BvE heeft steeds het recht om de verschuldigde vergoeding of zijn verdienmodel aan te passen. Deze aanpassingen werken niet met terugwerkende kracht en gelden niet over de reeds afgesloten transacties.
 • De gebruiker stemt ermee in dat BvE zijn facturen digitaal uitreikt.
 • Alle door de gebruiker aan BvE verschuldigde bedragen zijn uitgedrukt in euro’s en steeds exclusief alle directe en indirecte belastingen, alsmede exclusief eventuele transport-, verzend- en portokosten, eventuele onkosten van BvE en eventuele declaraties van door of namens BvE ingeschakelde derden. Vorenbedoelde belastingen, kosten, onkosten en declaraties komen voor rekening en risico van de gebruiker.

Verdere verplichtingen voor de gebruiker

 • De gebruiker is jegens BvE gehouden om al die maatregelen te treffen die nodig zijn om te voorkomen dat door de gebruiker, dan wel door anderen, inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder rechten (van werknemers en overige derden) ter zake persoonsgegevens. De gebruiker is verplicht expliciet schriftelijke toestemming te hebben van de werknemer, wiens (meer of minder privacygevoelige) profielgegevens, op de site van BvE worden gepubliceerd. De gebruiker is daarbij gehouden de werknemer alle kennis te geven van de inhoud van algeheel geldende privacy regels en de privacy regels in deze overeenkomst, zie ook kopje Privacy.
 • Zodra zulks het geval is, is de gebruiker gehouden om onverwijld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, aan BvE te melden dat zij niet meer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en/of dat zij voortaan activiteiten verricht die bestaan uit het voeren van een uitzendbureau, bestaan uit het uitvoeren van detachterings- en/of payrollactiviteiten, dan wel bestaan uit soortgelijke activiteiten. In dergelijke gevallen is BvE na melding door de gebruiker, dan wel door een eerdere constatering zijdens BvE, gerechtigd om de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, op te zeggen.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan om derden, al dan niet middels de door BvE aan de gebruiker verstrekte (persoonlijke) inloggegevens, toegang te verlenen tot het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van de website bedrijvenvoorelkaar.nl.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BvE is het de gebruiker niet toegestaan om de (handels)naam van BvE en/of de domeinnaam van de website bedrijvenvoorelkaar.nl te openbaren. Zo is het de gebruiker derhalve niet toegestaan om op en/of via haar eigen website een hyperlink te plaatsen naar de website bedrijvenvoorelkaar.nl.
 • De gebruiker is immer verantwoordelijk voor het verkrijgen van en het beschikken over alle benodigde vergunningen en certificaten. BvE is nimmer aansprakelijk voor het ontbreken van enige vergunning en/of certificaat.
 • De gebruiker is er immer voor verantwoordelijk dat de door haar op de website(s) van BvE geplaatste gegevens correct zijn en stroken met de waarheid. De gebruiker vrijwaart BvE voor alle mogelijke schades, kosten en gevolgen die zijn ontstaan, althans kunnen ontstaan, doordat de gebruiker incorrecte gegevens, althans gegevens die niet stroken met de waarheid, heeft geplaatst op de website(s) van BvE dan wel op andere wijze heeft verstrekt aan derden.
 • De gebruiker vrijwaart BvE voor alle (mogelijke) aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (menen te) lijden en waarvan de oorzaak aan anderen, waaronder de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of (toe)leveranciers, dan aan BvE toerekenbaar is.
 • De gebruiker is verplicht steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie te verstrekken aan BvE die BvE nodig heeft voor een correcte uitvoering van de overeenkomst. Voldoet de gebruiker niet aan haar (informatie)verplichtingen jegens BvE, dan is BvE bevoegd over te gaan tot opschorting van al haar verplichtingen en verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 • Indien de gebruiker enig aan de overeenkomst met BvE verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden BvE te vrijwaren voor alle schade als gevolg van de verwezenlijking van dit risico.

Beperking aansprakelijkheid

 • BvE is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden en/of te lijden schade, welke schade is ontstaan/zal ontstaan ten gevolge van, althans enig verband houdt met het gebruik van (het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van) de website(s) van BvE.
 • BvE is nimmer aansprakelijk voor de juistheid van de door de gebruiker en/of andere partijen ingevoerde en/of uitgewisselde en/of verstrekte en/of (anderszins) verwerkte (persoons)gegevens.
 • BvE is nimmer aansprakelijk voor door de gebruiker geleden en/of te lijden schade, welke schade is ontstaan/zal ontstaan doordat – althans hier enig verband mee houdt – tijdelijk, dan wel langdurig, dan wel nimmer (meer) geen gebruik kan worden gemaakt van (het niet voor het algemeen publiek beschikbare gedeelte van) de website(s) van BvE.
 • BvE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Indien BvE, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst, aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van BvE steeds beperkt tot maximaal de hoogte van de transactievergoeding die de aansprakelijkheid veroorzaakt, doch zulks wel immer tot een maximum van € 250,00.
 • Met inachtneming van al het overige in deze gebruikersovereenkomst, is BvE in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van (de gegevens die verkregen zijn via) de website(s) van BvE, dan wel door het gebruik daarvan voor een ander doel en/of op andere wijze dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 • Tenzij BvE vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft, verstrekt BvE geen garanties. BvE is uitdrukkelijk niet gebonden aan door zijn (toe)leveranciers, dan wel overige derden, verstrekte garanties. De gebruiker kan jegens BvE dan ook geen rechten (doen) ontlenen aan door (toe)leveranciers van BvE, dan wel overige derden, verstrekte garanties.
 • Elke aansprakelijkheid van BvE vervalt door het verloop van e´e´n jaar vanaf het moment dat de zaken door BvE zijn geleverd respectievelijk de werkzaamheden door BvE zijn verricht. De rechtsvordering van de gebruiker tot schadevergoeding of tot herstel verjaart door verloop van e´e´n jaar nadat de gebruiker BvE schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
 • BvE is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar, al dan niet op verzoek van de gebruiker, ingeschakelde derden en/of het niet (tijdig) leveren (van bij deze derden gekochte c.q. bestelde zaken) door deze derden en/of het niet beschikken over de benodigde vergunningen en/of certificaten door deze derden en/of (anderszins) door deze derden veroorzaakte schade.
 • BvE is nimmer aansprakelijk voor de juistheid van de door gebruiker en/of andere partijen ingevoerde (persoons)gegevens op haar website(s), dan wel de juistheid van de door gebruiker en/of andere partijen verstrekte (persoons)gegevens. BvE verstrekt ter zake geen enkele garantie en is ter zake nimmer aansprakelijk.

Privacy

 • BvE verzamelt, gebruikt en maakt persoonsgegevens openbaar ter ondersteuning van onze diensten.
 • BvE kan haar privacyregels op elk moment aanpassen, zeker ook maar niet uitsluitend, indien de continuiteit van de diensteverlening van BvE daartoe aanleiding geeft
 • Wanneer u informatie aanvraagt, u aanmeldt voor een dienst, u registreert als gebruiker, u een medewerker opvoert, deelneemt aan een enquête, een waardering of beoordeling plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv plaatst, inhoud uploadt of anderszins actief gegevens naar BvE stuurt op onze Site, verzamelt BvE gewoonlijk gegevens inclusief, maar niet beperkt tot, uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, interesses, berichten die u naar gebruikers stuurt en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv. In verband met betaalde diensten verzamelt BvEen ook betalingsgegevens (bijvoorbeeld creditcardnummer en bijbehorende verificatiegegevens). In een dergelijk geval weet u welke gegevens BvE verzamelt via de Site, omdat u deze actief indient.
 • BvE kan, als onderdeel van de standaardwerking van de Site, automatisch gegevens van uw computer of mobiele apparaat verzamelen en analyseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw type browser, besturingssysteem, IP-adres en de domeinnaam waar vandaan u de Site hebt geopend en, indien u onze Site opent met uw mobiele apparaat, het type mobiele apparaat. Bovendien kan BvE automatisch acties opnemen en analyseren die u hebt genomen op de Site met inbegrip van, maar niet beperkt tot, datum en tijd van gebruik, klikken, bekeken pagina's, hoeveel tijd u hebt doorgebracht op elke pagina en zoekopdrachten. Indeed behoudt zich het recht voor om uw IP-adres (of andere gegevens) te matchen met andere gegevens over u op elke wijze die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Indeed slaat deze gegevens op de apparatuur van Indeed op of op apparatuur van derden waar Indeed voor dat doeleinde een relatie mee heeft. Indien u een Indeed-account maakt, kunnen gegevens worden verzameld onder het e-mailadres van uw account.
 • Indien u de Site op uw mobiele telefoon of ander mobiel apparaat, waaronder tablets, opent of gebruikt, verzamelt BvE id's van mobiele apparaten, waaronder MAC-adres en IP-adres. BvE kan een id maken en toewijzen aan uw apparaat dat vergelijkbaar is met een accountnummer. BvE kan de naam die u hebt gekoppeld aan uw toestel, type apparaat, telefoonnummer, land en andere informatie verzamelen waar u voor kiest om deze te verstrekken, zoals een gebruikersnaam, geografische locatie of e-mailadres. BvE kan ook toegang tot uw contactpersonen hebben, zodat u vrienden kunt uitnodigen om met u deel te nemen op de Site.
 • BvE kan alle verzamelde gegevens, inclusief gegevens die u identificeren als specifiek individu (“Persoonsgegevens) voor de doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienstverlening van BvE.
 • BvE kan gegevens gebruiken die zijn verzameld ter voorkoming van potentieel illegale activiteiten en activiteiten die voor u of anderen schadelijk zijn. BvE kan gegevens van en over u of uw gebruik onderzoeken en openbaar maken indien BvE in goed vertrouwen denkt dat een dergelijk onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Site te voorkomen, te onderzoeken of te identificeren of (c) onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen.
 • BvE mag de inhoud die u stuurt, opslaat of ontvangt controleren, beoordelen, bewaren en analyseren (met inbegrip van gegevens over u medewerkers), op een geautomatiseerde manier of anderszins voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole en om de Site of andere producten of diensten van BvE te verfijnen.
 • Alle gegevens die u met BvE deelt, kunnen worden gedeeld met of overgedragen aan een aan BvE gelieerde entiteit (inclusief entiteiten buiten de Europese Unie), ongeacht waar gevestigd, met als doel om u diensten te bieden en om de Site te verbeteren.
 • BvE kan andere bedrijven, inclusief gelieerde ondernemingen en derden, gebruiken om diensten uit te voeren in verband met onze activiteiten en om de Site en onze andere producten en diensten te verbeteren. Tijdens het bieden van deze diensten hebben deze bedrijven mogelijk toegang tot Persoonsgegevens en dergelijke Persoonsgegevens kunnen naar andere landen worden overgedragen.
 • BvE kan voor haar dienstverlening gebruik maken van externe cloud service-providers die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden op grond van de standaard algemene voorwaarden die niet onderhandelbaar kunnen zijn; deze serviceproviders hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die zij passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat ze dergelijke maatregelen toepassen. BvE is echter niet aansprakelijk (voor zover toegestaan door de wet) voor schade als gevolg van misbruik van gegevens, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.
 • BvE kan uw IP-adres en de gegevens van uw mobiele apparaat gebruiken om problemen met de diensten van BvE te helpen vaststellen en om de Site te beheren. Uw IP-adres en de gegevens van uw mobiele apparaat kunnen ook worden gebruikt om u, uw locatie en uw online profiel te helpen identificeren en om algemene demografische informatie (zoals land van herkomst) te verzamelen.
 • BvE kan (zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving) van u verzamelde gegevens behouden na de beëindiging van uw relatie met BvE. BvE kan dergelijke gegevens ook verwijderen, zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving.
 • BvE gebruikt de gegevens van uw creditcard, betaalkaart of betaalrekening en daaraan gerelateerde gegevens uitsluitend met het doel de betaling te innen.
 • BvE maakt gebruik van contactgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) demografische en locatie gegevens als onderdeel van de dienstverlening.
 • Persoonsgegevens, als onderdeel van de diensten, worden gepubliceerd en aan derden verstuurd.
 • BvE kan, niet-persoonlijke gegevens (gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu) openbaar maken, behalve waar BvE verplicht is om anders te doen volgens de van toepassing zijnde wetgeving. Niet-persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld, zonder beperking het volgende omvatten: MAC-adressen en andere apparaat-id's; IP-adressen; pixel-tags en vergelijkbare technologieën; fysieke locatiegegevens en demografische gegevens, waaronder geslacht, geboortedatums, postcodes, enz. Niet-persoonlijke gegevens kunnen ook Persoonsgegevens omvatten die zijn samengevoegd of geanonimiseerd. Als BvE niet-persoonlijke gegevens combineert met persoonsgegevens (zoals uw postcode combineren met uw naam), gebruikt BvE dergelijke gecombineerde gegevens en maakt deze uitsluitend openbaar voor continuïteitsdoeleinden van de dienstverlening. Indien BvE verplicht is om Niet- persoonlijke gegevens als Persoonsgegevens te behandelen volgens de van toepassing zijnde wetgeving, kan BvE deze gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor BvE Persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt.
 • BvE tracht redelijke beveiligingsmaatregelen te gebruiken om te helpen beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonsgegevens. Geen enkele overdrachtsmethode via internet of elektronisch is echter 100% veilig. Daarnaast houdt u er rekening mee dat e-mails, berichten die via uw webbrowser worden verzonden en andere vergelijkbare middelen van communicatie met andere gebruikers niet zijn gecodeerd. BvE raad met klam aan geen vertrouwelijke of gevoelige gegevens via deze middelen te communiceren. Hoewel BvE streeft naar het beschermen van uw gegevens, kan BvE de veiligheid niet garanderen.
 • De site van BvE kan links naar andere websites beschikbaar maken. Wanneer u op dergelijke links klikt, kunt u onze Site verlaten. De Site kan ook Bedrijfspagina's beschikbaar maken die door externe Werkgevers worden verstrekt. BvE is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruik of openbaar maken van gegevens of andere privacypraktijken van derden, externe serviceproviders, werkgevers, werkgevers een extern sociaal media-platform, derden die apparatuur, besturingssystemen en andere software beschikbaar stellen waarvoor de site van BvE beschikbaar is en derden die de website beheren waarnaar de site een link bevat.
 • Gegevens die zijn verzameld volgens de bepalingen van deze overeenkomst, waaronder persoonsgegevens, kunnen openbaar worden gemaakt aan één of meer derden in verband met een wijziging van eigendom of controle in het bedrijf BvE (hetzij door fusie, verkoop of anderszins), of een andere reorganisatie of joint venture, of opdracht, overdracht of andere beschikking van alle of een deel van ons bedrijf, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure) en dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt door dergelijke derden in overeenstemming met deze gebruikersovereenkomst.
 • Als u zich in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland bevindt, raadpleegt u de sectie 'EER-gegevens' in de onderstaande Algemene Voorwaarden.
 • Inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben recht op toegang tot hun gegevens. Indien u toegang tot dergelijke gegevens wilt, stuurt u een aangetekende brief naar het bovenstaande adres met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (voor doeleinden van identiteitscontrole) en de gegevens zullen aan u worden verstrekt. Er kan een vergoeding worden verlangd voor een dergelijk verzoek (welke niet hoger zal zijn dan is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving). Inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben ook recht, indien hun persoonsgegevens onjuist zijn, om dergelijke onjuiste persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. U kunt uw cv gratis bewerken (bij een onjuistheid of anderszins) door de procedures te volgen die zijn uiteengezet op de site. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u ook BvE vragen om de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren door een aangetekende brief te sturen, met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (voor doeleinden van identiteitscontrole), naar het bovenstaande adres met de precieze aard van de gevraagde actie.
 • BvE reageert niet niet op het “Do Not Track” (DNT)-signaal van de browser indien dit is ingeschakeld door de gebruiker in zijn webbrowser.
 • Indien u in de toekomst van ons geen promotiemateriaal op grond van uw persoonsgegevens meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke aan marketing gerelateerde berichten door een e-mail te sturen. Houd er rekening mee dat BvE u dan nog wel andere berichten kan sturen, zoals administratieve berichten. BvE probeert zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.

Algemeen

 • Alle door of namens BvE gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en binden BvE niet.
 • Ieder aanbod, prijsvoorstel, prijsopgave en offerte zijdens BvE komt automatisch te vervallen door het verloop van veertien dagen.
 • Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door BvE, binden BvE slechts indien BvE deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
 • BvE is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • De gebruiker is immer volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor (alle gevolgen van) het aanleveren, verstrekken, bekijken, verwerken en anderszins gebruiken van persoonsgegevens. BvE is hier nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor. De gebruiker vrijwaart BvE voor alle mogelijke aanspraken van derden en alle mogelijk door BvE te maken kosten die verband houden met (de gevolgen van) het aanleveren, verstrekken, bekijken, verwerken en anderszins gebruiken van persoonsgegevens door de gebruiker.
 • BvE is nimmer verantwoordelijk voor de juistheid van de door gebruiker en/of andere partijen ingevoerde (persoons)gegevens op haar website(s), dan wel de juistheid van de door gebruiker en/of andere partijen verstrekte (persoons)gegevens. BvE verstrekt ter zake geen enkele garantie en is ter zake nimmer aansprakelijk.
 • De gebruiker heeft nimmer recht op een schadevergoeding doordat zij geen toegang (meer) krijgt tot e´e´n of meerdere websites van BvE. Ditzelfde geldt derhalve ook in geval van (tussentijdse) opzegging door BvE. Ook dan heeft de gebruiker nimmer recht op schadevergoeding.
 • Indien de tussentijdse opzegging door BvE en/of de voortijdige bee¨indiging van de overeenkomst, het gevolg is van een aan gebruiker toe te rekenen gedraging en/of omstandigheid, dan heeft BvE recht op betaling van de reeds verzonden en nog te verzenden facturen voor de door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, heeft BvE recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane bezettingsverlies en heeft BvE recht op vergoeding van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de voortijdige bee¨indiging van de overeenkomst. De door gebruiker aan BvE te vergoeden bezet- tingsverlies en additionele kosten als voormeld, behelzen tezamen ten minste een bedrag gelijk aan 50% van de totaal overeengekomen prijs.
 • Indien de gebruiker niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, de gebruiker e´e´n of meerdere van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met BvE niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval de gebruiker failliet is verklaard, aan de gebruiker surseance van betaling is verleend, in andere gevallen dan voormeld waarin de gebruiker niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken en in geval de gebruiker door BvE verzocht is om zekerheden te stellen voor voldoening van haar verplichtingen en deze zekerheden niet (tijdig) worden verstrekt, dan wel onvoldoende zijn, dan zijn de vorderingen van BvE onmiddellijk en volledig opeisbaar en is de gebruiker in verzuim. BvE is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met de gebruiker en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging van de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van haar verplichtingen en/of gebruik te maken van zijn retentierecht(en), een en ander zonder ook maar enige schadevergoeding aan de gebruiker verschuldigd te zijn.
 • Over de tijd dat de gebruiker met betaling in verzuim is, is de gebruiker over het aan BvE verschuldigde bedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verhoogd met 2%.
 • Nadat de gebruiker in verzuim is gekomen, is BvE bevoegd om onverwijld, zonder nadere ingebrekestelling, tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan voor BvE verbonden kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke integrale kosten, komen alsdan volledig voor rekening van de gebruiker.
 • Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd en/of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft BvE het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel op te zeggen (zonder inachtneming van een opzegtermijn), dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BvE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BvE niet in staat is haar verplichtingen jegens de gebruiker na te komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan oproer, molest, stakin- gen, brand, waterschade, belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding, het ontbreken van enig via overheidswege te ver- krijgen vergunning, overmacht van ingeschakelde derden en/of (toe)leveranciers, niet of niet tijdige levering door ingeschakelde derden en/of (toe)leveranciers, niet- nakoming door ingeschakelde derden en/of (toe)leveranciers en het niet (meer) beschikbaar zijn van en/of het niet meer bij de gebruikelijke (toe)leveranciers van BvE kunnen bestellen van benodigde zaken en/of materialen. BvE kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BvE haar verbintenis had moeten nakomen.
 • De gebruiker kan aan de ontbinding, wijziging of opschorting van (de uitvoering van) de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
 • Opschorting, wijziging, opzegging of ontbinding van (de uitvoering van) de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat De gebruiker niet van haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachts- situatie intreedt.
 • De gebruiker accepteert dat BvE gebruik maakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn stukjes informatie met alleen tekst die BvE voor registratiedoeleinden overdraagt aan de harde schijf van de gebruiker, althans de apparatuur die deze gebruikt, voor browsen op websites. De Website kan met behulp van cookies belangrijke informatie onthouden waardoor uw gebruik van de website gemakkelijker wordt gemaakt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waar de cookie vandaan is gekomen, de “levensduur” van de cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. BvE maakt, net als de meeste websites, gebruik van cookies om uw online-ervaring te verbeteren, voor analyses, marketing, om bepaalde gebruikersvoorkeuren op onze site op te slaan, om doorverwijzingen bij te houden.

Strijdigheid, toepasselijk recht, geschillen

 • Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig zou zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West- Brabant, locatie Breda, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 • De Nederlandse tekst van deze gebruikersovereenkomst prevaleert boven elke vertaling daarvan.

( Versie 1.1, d.d. 2-08-2016 )