Inlenersaansprakelijkheid
Het collegiaal uitleen bedrijf moet over het loon van zijn medewerker de loonheffing en premies sociale verzekeringen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Ook moet de omzetbelasting over het inleentarief aan de Belastingdienst afgedragen worden. Als het collegiaal uitleen bedrijf  dit niet (volledig) doet, kan de Belastingdienst de niet betaalde bedragen op het inleen bedrijf verhalen. Dat betekent dus, dat als u in zee gaat met een malafide bedrijf, u achteraf de rekening gepresenteerd krijgt. Dit wordt inlenersaansprakelijkheid genoemd.

G-rekening:
Het is ook mogelijk dat het collega bedrijf een geblokkeerde rekening (G-rekening) heeft geopend bij een bank. U kunt dan de op de factuur vermelde bedragen die betrekking hebben op sociale premies, loonheffing en omzetbelasting, rechtstreeks op deze rekening storten. Tot het beloop van het gestorte bedrag bent u dan gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid.
Een collegiaal werknemer 'wegkopen'
Stel dat u een werknemer uitleent aan een collega bedrijf voor een half jaar en deze kracht zo goed bevalt dat u collega bedrijf  hem al na drie maanden zelf in dienst wil nemen. Dit voorkomt u door  afspraken in de overeenkomst te zetten. In de algemene voorwaarden staat deze regeling vaak al vermeld. Maar kijk dit goed na bij het maken van afspraken of vermeld het bij het aangaan van een contract.
Waak voor illegale uitzendkrachten 
De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) verbiedt het werkgevers om buitenlandse werknemers in dienst te nemen die niet beschikken over de vereiste tewerkstellingsvergunning. De werkgever die dit verbod overtreedt, kan een flinke boete verwachten. Dit verbod geldt ook bij het inlenen van collegiaal personeel. Dus als u een buitenlandse werknemer inleent via een Collega bedrijf en achteraf blijkt dat deze werknemer geen tewerkstellingsvergunning heeft of vervalste papieren heeft afgegeven, dan bent u strafbaar. U kunt de schuld niet afschuiven, u bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de WAV. Wet op de uitgebreide identificatieplicht.  De wettelijke identificatieplicht is ook van toepassing op ingeleende werknemers. U moet van inleenpersoneel dus controleren of zijn identiteitsbewijs niet vervalst is en u moet een kopie daarvan in uw administratie bewaren. Bij een controle door de Arbeidsinspectie 'op de werkvloer' geldt een identificatieplicht. Ook de ingeleende werknemers moeten zich kunnen identificeren. U bent ervoor verantwoordelijk dat iedereen die bij u op de werkvloer wordt aangetroffen, dus ook de inleners, zich kunnen identificeren. Wijs hen er dus op dat zij altijd hun papieren bij zich moeten hebben, al is het maar een rijbewijs.

Waadi 
Als personeel niet de hoofdwerkzaamheid is van uw onderneming, zoals bij een uitzendbureau, moet u het bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aangeven als u tegen een vergoeding collegiaal-personeel ter beschikking wilt stellen. Dit heet de registratieplicht Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Hoe regelt u dit? Dat is heel eenvoudig. U belt naar de Kamer van Koophandel en geeft aan dat u voortaan gebruik wilt maken van de mogelijkheid personeel collegiaal in- en uit te lenen. Er wordt dan direct een zogenaamde Waadi-indicator op uw dossier geplaatst. Vaak is deze al binnen een kwartier zichtbaar op de site van de KvK, zowel voor uzelf als voor andere bedrijven. Door een Waadi-check te doen, kunt u meteen zien of een bedrijf waarmee u samen wilt werken toestemming heeft om haar personeel te verhuren. Ook kunt u checken of u niet toch met een uitzendbureau te maken heeft. Als u kiest voor collegiaal in- en uitlenen, is het natuurlijk belangrijk dat u dit goed regelt. Zo voorkomt u dat u later voor vervelende verrassingen komt te staan. Het tekenen van een inleenovereenkomst kan raadzaam zijn. Dan weet u precies wat u van elkaar kunt verwachten.
Arbeidsomstandigheden
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet bent u de werkgever van een collegiaal inleenkracht. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor zijn veiligheid en gezondheid. Wat betreft de Arboregels moet u inleenkrachten op dezelfde wijze behandelen als eigen werknemers.  Dus als die beschermende kleding dragen, dan moet de ingeleende collega daar ook over beschikken.  En als hij met gevaarlijke machines moet werken, is het uw verantwoordelijkheid dat hij daar eerst veilig mee leert omgaan.


Risico's werkplek vooraf melden

De inleenkracht moet ruim voordat hij bij u gaat werken, weten met welke risico's hij te maken krijgt. Hij kan dan zijn keus, om collegiaal inlenen aan te nemen, laten afhangen van de vraag of het wel veilig genoeg is op die werkplek. U moet de Collegiaal verantwoordelijk persoon van het uitleenbedrijf  op tijd inlichten over deze risico's. Die informatie vindt u in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) die door uw preventiemedewerker of Arbodienst is opgesteld. U kunt aan die verplichting voldoen door schriftelijk aan te geven:
  • welke gevaren er zijn op de werkplek;
  • welke risico's de collegiaal inleen personeel loopt;
  • welke maatregelen er zijn genomen om die risico's te beperken. 
Let op: als u deze informatieplicht niet nakomt, is de Arbeidsinspectie bevoegd u een boete op te leggen van maximaal € 9.000,00.
Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen
Als een werknemer tijdens het werk een ongeluk krijgt, of als gevolg van zijn werk een beroepsziekte oploopt, bent u als werkgever in principe aansprakelijk voor de schade die hij hierdoor lijdt. Het maakt daarbij niet uit dat de inleenkracht niet bij u in dienst is. U kunt alleen aan die aansprakelijkheid ontkomen als u kunt bewijzen dat u er alles aan heeft gedaan om ongelukken en beroepsziektes te voorkomen. De praktijk wijst uit dat in de meeste gevallen de werkgever toch als aansprakelijke wordt aangewezen en een flinke schadevergoeding moet betalen. De schade waarvoor een werkgever aansprakelijk gesteld kan worden kan bestaan uit personenschade of zaakschade. Bij personenschade moet worden gedacht aan zowel fysiek als psychisch letsel. Bij zaakschade kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kapotte kleding. Bij de te vergoeden schade moet het gaan om schade die niet via een andere weg voor vergoeding in aanmerking komt, zoals bijvoorbeeld via de Wet WIA. Het is dan ook aan te raden om dit risico af te dekken bij een verzekeringsmaatschappij.

Tip: Zorg ervoor dat uw aansprakelijkheidsverzekering ook dekking biedt voor schadeclaims die door een collega bedrijf  worden ingediend.
?
Niet de info kunnen vinden die je zocht?
Stel hier je vraag